THROUGH THE LENS: Lawn party

Ashanti Thomas, Photo Editor