THROUGH THE LENS: Spring Jazz Ensemble

Ashanti Thomas, Photo Editor