THROUGH THE LENS: Couture modeling

Ashanti Thomas, Photo Editor