THROUGH THE LENS: Neophyte presentation

Ashanti Thomas, Photographer